23 august 1944, ziua care "a scurtat r?zboiul"

Lovitura de stat de la 23 august 1944 (denumit? ?i actul de la 23 august a fost ac?iunea prin care, la data de 23 august 1944, regele Mihai I a decis demiterea ?i arestarea lui Ion Antonescu, prim-ministrul României ?i „Conduc?torul Statului”, a dispus încetarea imediat? a colabor?rii României cu Puterile Axei ?i începerea tratativelor de armisti?iu cu Alia?ii ?i de colaborare militar? cu Uniunea Sovietic?.

Numit de regele Carol al II-lea, prin decretul regal din 4 septembrie 1940, în func?ia de prim-ministru al României ?i reconfirmat de Mihai I al României la 6 septembrie, la 23 august 1944 Antonescu a fost arestat de regele Mihai ?i demis prin decret regal. Acest act a pus cap?t regimului instaurat prin puciul lui Ion Antonescu de la 6 septembrie 1940, în urma c?ruia acesta se auto-intitulase „conduc?tor al statului” ?i î?i însu?ise puteri discre?ionare. Regimul Antonescu a fost o dictatur? militar?, s-a aliat puterilor Axei într-un r?zboi, finalmente, dezastruos pentru România, refuzând s? se supun? cererii regale din 1944 de semnare imediat? a armisti?iului cu Uniunea Sovietic?, trecerea ??rii ?i Armatei române de partea Alia?ilor ?i încetarea r?zboiului împotriva acestora.

În situa?ia în care Armata Ro?ie invadase deja nord-estul României în luna martie 1944 (frontul oprindu-se pe linia Cern?u?i-Boto?ani-Ia?i-Chi?in?u-Tighina), desprinderea de puterile Axei ?i semnarea imediat? a armisti?iului cu Uniunea Sovietic? devenise o necesitate urgent? ?i vital?, iar guvernul sovietic, fiind în tratative cu opozi?ia româneasc? la Stockholm, prin intermediarul ambasadoarei Uniunii Sovietice, Alexandra Kollontai ?i al trimisului român Frederic Nanu, amenin?a România cu reluarea ofensivei în septembrie, în caz de men?inere a ??rii printre Puterile Axei. Actul de la 23 august 1944 a fost programat sub auspiciile regale de c?tre o coali?ie format? din partidele democratice interbelice (liberal, ??r?nist ?i social-democrat) ?i partidul comunist, aliate în Blocul Na?ional Democrat), cu colaborarea unor ofi?eri superiori ai armatei, precum generalii Constantin S?n?tescu, Aurel Aldea, Ion Negulescu ?.a.

Imediat dup? demiterea ?i arestarea lui Ion Antonescu, România a ie?it din alian?a cu Puterile Axei, a declarat încetarea unilateral? a r?zboiului împotriva Alia?ilor ?i a declarat r?zboi Germaniei ?i Ungariei. Acordul de Armisti?iu între guvernele Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit ?i URSS-ului, pe de o parte, ?i guvernul României, pe de alt? parte, a fost ulterior semnat la Moscova, pe 12 septembrie 1944, acord în care au fost stabilite modalit??ile politice de guvernare a României, precum ?i plata de desp?gubiri materiale c?tre URSS în valoare de 300 milioane de dolari defalcate pe 6 ani, sub form? de bunuri. Alt rezultat al schimb?rii de alian?? din 23 august 1944 a fost revenirea Transilvaniei de Nord în grani?ele României, în timp ce Cadrilaterul retrocedat Bulgariei, precum ?i Basarabia ?i Bucovina de nord cedate Uniunii Sovietice, în 1940, r?mâneau în posesia acestora. Schimbarea de alian?? a României din 23 august 1944 a accelerat înaintarea Alia?ilor (printre care se num?ra acum România) spre grani?ele Germaniei, armata român? participând la opera?iunile din 1944 contra Germaniei naziste pe teritoriul ??rii sale, precum ?i la cele de pe teritoriile Ungariei ?i Cehoslovaciei pân? la sfâr?itul r?zboiului.

Semnificatie

În perioada comunist?, denumirea actului de la 23 august 1944 a suferit diferite transform?ri în propaganda oficial?, acesta fiind, îns?, permanent promovat ca o mare realizare comunist?. Insurec?ia armat? din 23 August 1944 a devenit ziua na?ional? a României în timpul dictaturii comuniste. Spre sfâr?itul acestei perioade, la propunerea lui Nicolae Ceau?escu, titulatura s-a transformat în „Revolu?ia de Eliberare Social? ?i Na?ional?, Antifascist? ?i Antiimperialist?”. Istoria acestui eveniment a fost falsificat?, astfel, de la început, rolul regelui Mihai ?i al partidelor istorice fiind minimalizat, evenimentul fiind prezentat ca fiind aproape exclusiv realizarea Partidului Comunist, care, în realitate, era la acea vreme o mi?care ce activa în ilegalitate, cu un num?r redus de membri. Aceast? campanie de falsificare a început chiar din 24 august 1944, când presa comunist? le-a atribuit acestora toate meritele ac?iunii.

Istoriografia occidental?, la rândul ei, a adoptat pozi?ia oficial? a O.N.U. care nu admitea pentru cel de-al Doilea R?zboi Mondial decât patru înving?tori ?i co-beligeran?i împotriva Germaniei Naziste, anume Marea Britanie, S.U.A., Uniunea Sovietic? ?i Fran?a, de?i existau ?i alte ??ri care luptaser? împotriva Axei (Polonia, Norvegia, Olanda, Belgia, Iugoslavia, Grecia), de?i URSS fusese aliat? cu Germania Nazist? pân? în vara 1941, ?i de?i Fran?a oficial?, cea a mare?alului Pétain, se luptase împotriva Alia?ilor, în timp ce Fran?a rebel?, cea a generalului De Gaulle, dispunea de mai pu?ini osta?i decât armata român? în septembrie 1944. Dat? fiind aceast? pozi?ie oficial?, România a semnat Tratatul de pace de la Paris din 1947 ca beligerant învins (ca ?i Italia, care trecuse de partea Alia?ilor cu un an înaintea României), regimul Antonescu fiind singurul luat în cont, iar contribu?ia de partea Alia?ilor nefiind considerat? decât în dezbaterea statutului Transilvaniei de Nord, care, în final, a fost retrocedat României, mai ales c? Ungaria, sub regimul lui Ferenc Szálasi, se luptase de partea Germaniei Naziste pân? la cap?t.

Dup? c?derea regimului comunist, istoricii români au putut analiza necenzurat schimbarea de alian?? a României din 23 August 1944, iar regele Mihai a acordat multor jurnali?ti ?i istorici români interviuri care au ap?rut în presa ?i în publicistica din România, aducând o nou? lumin? asupra evenimentelor de atunci. Forurile politice, îns?, au scos ziua de 23 august nu numai din rolul de s?rb?toare na?ional?, ceea ce era firesc, dar ?i din rolul de comemorare oficial?, ?i cum, simultan, s-au produs numeroase tentative de a îl reabilita pe Ion Antonescu, perceperea comunit??ii interna?ionale a fost c? România dore?te s? ?tearg? lupta de partea Alia?ilor din istoria sa ?i s? revin? la un na?ionalism fascizant. Ulterior, totu?i, lucr?rile comisiilor istorice au relevat rolul schimb?rii de alian?? a României din 23 August 1944 în revenirea Transilvaniei de Nord în grani?ele României iar presiunea diplomatic? interna?ional? a împiedicat reabilitarea solemn? a lui Ion Antonescu, dorit? de partidele na?ionaliste. Ziua de aniversare a schimb?rii de alian?? a României din 23 August ?i a intr?rii printre Alia?i nu a redevenit îns? comemorativ?, deoarece mul?i politicieni ?i aleg?tori o în?eleg înc? a?a cum le-a fost predat? la ?coal? în perioada comunist?, anume ca o lovitur? de stat care a inaugurat comunismul în România (în realitate, aceast? lovitur? de stat comunist? a avut loc la data de 6 martie 1945).

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Actualitate»23 august 1944, ziua care "a scurtat r?zboiul"

Cauta categorie