Lucian Sauleanu: O altfel de Rom

            Sunt mul?i care se întreab? în aceaste clipe cum ar fi ar?tat România zilelor noastre dac? ar fi fost o monarhie, iar Regele Mihai I ?ef al statului, a?a cum de altfel a mai fost în perioada interbelic?.

            Cum ar fi fost daca ar fi fost? Istoricii s-ar opune unei astfel de abord?ri, caci este o istorie alternativ?, contrafactual?. Chiar dac? ei au dreptate, totu?i ca român am voie s? m? întreb.

            Regele Mihai I a fost ?i cu siguran?? ar fi fost pân? în ultimele sale clipe un ?ef de stat excelent pentru România, numai c? istoria i-a fost ?i ne-a fost potrivnic?.

            Dincolo de regretele ?i triste?ea momentului, a venit vremea s? ne uit?m în adâncul sufletului nostru ?i s? ne asum?m faptele cona?ionalilor care au împins România în aceast? pr?pastie.

            Românii au o exaltare a funeraliilor, a?a încât decesul Regelui Mihai I pentru unii pare o izb?vire, iar pentru al?ii descoperirea într-un mod nefiresc a unei chem?ri monarhice.

            Dar, pentru cei sinceri, momentul este unul de în?elegere a propriei istorii, c?ci pentru ace?tia perioada interbelic? nu este palpabil?, nu spune multe, de?i 70 de ani din punct de vedere istoric înseamn? mai nimic.

Pentru cei sinceri, momentul acesta d? sens no?iunii de “sef de stat” c?ci acum s-au întâlnit cu un om de bun sim?, cu credin?? în Dumnezeu, un om.care a ?inut la ?ara lui.

            Pentru cei sinceri este momentul compara?iilor cu al?i politicieni, ?efi de state, ?i punându-?i întrebarea ”Cum ar fi fost dac? ar fi fost?” descoper? realitatea, c? nu mai avem astfel de oameni de stat, dar totodat? simt ?i dorin?a de a da form? idealului unei patrii în care valorile sunt pietre de temelie, o Românie a bunului sim?, a solidarit??ii, a demnit??ii ?i a moralei, atât de pre?uite de cel din urm? rege al ??rii.

            Grea este povara sufletului românesc, c?ci mai tot timpul  românii nu ?i-au pre?uit oamenii valoro?i. Nici Regele Mihai I nu a f?cut excep?ie, nici atunci, în 1947, când românii l-au for?at s? p?r?seasc? ?ara, nici mai târziu, în 1990, când tot românii nu l-au primit înapoi, în ?ara lui.

C? românii î?i pre?uiesc prea târziu oamneii de valoare nu este ceva nou. În urm? cu un secol, erau publicate dou? lucr?ri despre sufletul ?i psihologia neamului românesc, scrise de D.D. Dr?ghicescu ?i Constantin R?dulescu Motru. Scrierile celor doi par ast?zi la fel de actuale ca în veacul trecut. „O lume care se mul?ume?te cu aparen?a”, „oameni neobi?nui?i cu încord?ri lungi ?i sfor??ri continue”, astfel c? „nimic nu se face la noi fundamental”, atr?gea aten?ia Dr?ghicescu în volumul s?u acum un veac, iar R?dulescu-Motru îi caracteriza pe români, în „Sufletul Neamului Românesc”, printr-un „gregarism sufletesc”, printr-o existen?? de grup care i-a ajutat s? reziste de-a lungul istoriei, dar care devine „din ce în ce mai inutil?” în timpurile noi. Dup? 100 de ani, acel suflet nou înc? a?teapt? s? fie descoperit.

            Regele Mihai I a fost ultima personalitate cu adev?rat remarcabil? dintr-o lume care a apus. Din acest motiv a fost atât de apreciat ?i este atât de regretat. Într-o Românie a scind?rii, el a fost un reper de moral? ?i demnitate, un resort de apropiere între români. R?mâne chipul unei Românii cu care ne-am fi putut mândri.

            Cei care l-au iubit, respectat, admirat pe Regele Mihai I au f?cut-o dintr-o nevoie de identitate româneasc?, într-un prezent în care caracterul oamenilor afla?i în fruntea ??rii nu ne face cinste.

            Regele Mihai I este în mintea ?i sufletul nostru ?i nu neap?rat pentru c? este ultimul nostru monarh, ci pentru c? vrem într-un fel s?-l recuper?m.  Ne d?m seama c? nu am putut s?-i d?m ceea ce i se cuvenea ?i în?elegem într-un final c?, în fapt,  am pierdut urmare a nes?buin?ei noastre. O pierdere istoric?...

            Îl vrem ca simbol pentru c? nu mai exist?,  de?i cât a tr?it am fost neputincio?i s?-l apreciem cum se cuvine. Nu îi putem da destinul înapoi, dar avem datoria moral? de a-l avea ca reper în propriul nostru destin, al nostru ca na?iune.

                                                                                    Av.  Lucian S?uleanu

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Actualitate»Lucian Sauleanu: O altfel de Rom

Cauta categorie