preview

Comandat de Partidul National Liberal, executat de MediaZone Music SRL, cod mandatar financiar 41190007

Partidul Na?ional Liberal ?i-a asumat m?suri concrete pentru dezvoltarea Regiunii Oltenia

La sediul PNL Dolj a avut loc o conferin?? de pres? prilejuit? de lucr?rile Conferin?ei Regionale a Comisiilor PNL pentru Economie, Mediu de Afaceri, Energie ?i Turism (EMET) din regiunea Oltenia. Conferin?a de pres? a fost sus?inut? de ?tefan Stoica, pre?edintele PNL Dolj, Cristi Spulb?r, pre?edintele comisiei de Economie a PNL Dolj, Ana Maria Ciau?u, secretar general PNL Olt, Mario Ovidiu Oprea, senator PNL Dolj ?i domnii T?nase Stamule ?i Florin Mârza, speciali?ti pe probleme economice.

„Partidul Na?ional Liberal ?i-a asumat m?suri concrete pentru dezvoltarea Regiunii Oltenia.”

În deschiderea conferin?ei de pres? ?tefan Stoica, pre?edintele PNL Dolj, a precizat c? aceast? întâlnire este rezultatul conferin?ei regionale a PNL de la Vâlcea unde s-a semnat Parteneriatul pentru Oltenia care a stabilit m?suri concrete prin care regiunea noastr? s? beneficieze de investi?ii ce genereaz? apoi cre?tere economic?. ”Dup? nord-vestul ??rii suntem a doua cea mai s?rac? regiune din ?ar?, iar noi dorim s? schimb?m acest lucru, prin investi?ii ?i prin atragerea de capital. De asemenea, trebuie s? ?inem cont de faptul c? România se confrunt? cu o depopulare a ??rii, din cauza plec?rii  tinerilor în str?in?tate, ceea ce înseamn? o adev?rat? criz? a for?ei de munc?. ?ansa jude?ului Dolj ?i a regiunii Oltenia o reprezint? investi?iile publice în infrastructura rutier?, iar cele trei autostr?zi Craiova-Pite?ti, Pite?ti-Sibiu ?i Lugoj-DrobetaTurnu Severin – Calafat sunt vitale pentru atragerea de investi?ii ?i implicit pentru dezvoltare. De asemenea trebuie acordat? o ?ans? ora?elor port (Calafat, Bechet) fiindc? exist? fonduri europene necesare pentru modernizarea infrastructurii portuare. Din p?cate, din cauza incompeten?ei guvernului actual, risc?m s? pierdem aceste fonduri ?i regiunea s? devin? mai s?rac?.”

Oltenia nu este o regiune s?rac?, ci o regiune s?r?cit?.”

La rândul s?u, Cristi Spulb?r, pre?edintele Comisiei pentru Economie a PNL Dolj a afirmat: ”Dup? conferin?a regional? de la Vâlcea,  PNL ?i-a luat angajamentul de a sus?ine regiunea Olteniei ?i investi?iile în infrastructur?. Trebuie s? spunem c? Oltenia nu este o regiune s?rac?, ci o regiune s?r?cit?. S?r?cit? de politicile ineficiente ale guverna?ilor. În conferin?a care va urma vom stabili punctele tari, punctele slabe ?i oportunit??ile de dezvoltare ale Olteniei”.

„PIB-ul jude?ului Cluj, egal cu PIB-ul regiunii Oltenia.”

În continuarea conferin?ei Stamule T?nase – pre?edintele Comisiei de Economie – a vorbit despre situa?ia macro-economic? a zonei. ”La lucr?rile Comisiei voi vorbi despre companiile cu cifr? de afaceri peste 20 milioane de euro. De ce aceast? sum?? Pentru c? de la 20 de milioane în sus, o companie creaz? plus valoare, un adev?rat ecosistem. Acesta creeaz? clasa de mijloc, de unde, noi, liberalii, ne recrut?m electoratul. Deci PNL are un interes electoral pentru dezvoltarea economic? a zonei. În Oltenia sunt foarte mul?i oameni cu foarte pu?ini bani, ?i foarte pu?ini oameni cu foarte mul?i bani, ceea ce arat? un grad ridicat de subdezvoltare.” Stamule T?nase a mai spus c? singur jude?ul Cluj are PIB-ul cât al Olteniei”.

„Complexul Energetic Oltenia este în pericol!”

Florin Mârza - pre?edintele Comisiei de Energie a Partidului Na?ional Liberal, a ?inut s? trag? un semnal de alarm? legat de viitorul energetic al României în urm?torii 2-5 ani în Oltenia. ”Complexul Energetic Oltenia a se afl? într-o situa?ie foarte grav?. Consumul României este de 6-9.000 MW, iar Oltenia produce 2.000 MW. Complexul Energetic Oltenia poate produce pân? la 50% din necesarul de energie al României, de aceea soarta acestuia este foarte important?. Dorim s? semnalam pericolul grav în care se afla C.E.O din cauza certificatelor verzi ?i din cauza întârzierii inves?iilor de mediu.”

„Actuala guvernare nu are nicio m?sur? care s? creasc? productivitatea.”

În continuarea conferin?ei de pres? senatorul Mario Ovidiu Oprea s-a referit la recentele m?suri adoptate de Ministerul Muncii. ”S-a anun?at c? de la 1 ianuarie va cre?te salariul minim ?i aceast? cre?tere va continua în urm?torii ani. Dar nu au spus nimic despre investi?iile care ar trebui s? sus?in? aceast? cre?tere.”

Ana Maria Ciau?u - secretar general al PNL Olt, una dintre reprezentantele filialelor PNL din Oltenia, a afirmat c? pentru prima dat? în ultimii ani filialele PNL din regiune lucreaz? împreun? pe programe sectoriale care s? se concretizeze în programul de guvernare al Partidului Na?ional Liberal.

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

E.U. Yes la Vot. 26 mai

 

  

preview

Comandat de ALDE, executat de (MediaZone Music SRL, cod mandatar financiar 41190002

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politica»Partidul Na?ional Liberal ?i-a asumat m?suri concrete pentru dezvoltarea Regiunii Oltenia

Cauta categorie